آقای دکتر محمدرضا پورعلی

Dr. Mohammad Reza Pourali

دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (458797)

115
11

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی