تاملی بر عوامل موثر بر ادراک دانشجویان از اخلاق حسابداری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN01_067

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

شناخت عوامل تاثیر گذار بر ادراک اصول اخلاقی برای دانشجویان حسابداری که متخصصان آتی حرفه حسابداری هستند امری ضروری است. هدف این مطالعه تاملی بر عوامل موثر و تاثیرگذار بر ادراک دانشجویان نسبت به اخلاق حسابداری است. عوامل ادراکی در نظر گرفته شده در بررسی اخلاق حسابداری توسط دانشجویان حسابداری شامل ادراک تقلب، مدیریت سود، عامل محیط و زمینه های فرهنگی است. متغیرهای علم اخلاقی و جنسیت به عنوان متغیرهای کنترل شده در نظر گرفته شدند. این پژوهش در دسته تحقیقات پس رویدادی و روش تحقیق آن دارای ماهیت توصیفی-پیمایشی است. از نظر موقعیت، جزء پژوهشهای میدانی محسوب می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 174 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری دانشگاه های آزاد استان فارس است که در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها توسط ابزار پرسشنامه صورت گرفت که سطح روایی و پایایی آن اعتبار پرسشنامه را تایید کرد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد متغیر تقلب دارای تاثیر منفی بر ادراک دانشجویان از اخلاق حسابداری است. همچنین عامل محیط و زمینه های فرهنگی بر ادراک دانشجویان از اخلاق حسابداری تاثیر مثبت و معناداری دارند. شواهد تجربی مبنی بر تایید تاثیر عامل مدیریت سود بر ادراک دانشجویان از اخلاق حسابداری دیده نشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای افزایش سطح آگاهی و درک اخلاقی حسابداران آتی در محیط دانشگاه که به عنوان مهمترین نهاد آموزش اخلاق شناخته می شود باید اقدامات و کوشش های لازم در جهت شناخت و کنترل عوامل موثر بر آن انجام گیرد.

نویسندگان

سیدمحمدباقر حسینی

دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

محمدرضا پورعلی

دانشیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران