خانم دکتر نضال صراف زادگان

Dr. Nizal Sarrafzadegan

Professor of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374642)

4
91
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی