آقای دکتر جمشید فرجودی

Dr. Jamshid Fajoodi

دانشیار بازنشسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366790)

17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی