آقای دکتر سیدفتح اله ساجدی

Dr. Seyed Fathollah Sajedi

استاد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2815)

99
42
13
3
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "The effect of chemical activators on early strength of ordinary Portland cement-slag mortars", Elsevier BV, (2010), Vol 24, No 10: 1944-1951
 •  "Comparison of different methods for activation of ordinary Portland cement-slag mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 25, No 1: 30-38
 •  "Effects of curing regimes and cement fineness on the compressive strength of ordinary Portland cement mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 25, No 4: 2036-2045
 •  "Mechanical activation of cement–slag mortars", Elsevier BV, (2012), Vol 26, No 1: 41-48
 •  "Relationships between compressive strength of cement–slag mortars under air and water curing regimes", Elsevier BV, (2012), Vol 31, No : 188-196
 •  "Effect of curing regime and temperature on the compressive strength of cement-slag mortars", Elsevier BV, (2012), Vol 36, No : 549-556
 •  "Micro-structural analysis of recycled concretes made with recycled coarse concrete aggregates", Elsevier BV, (2021), Vol 267, No : 121041
 •  "Thermal activation of ordinary Portland cement–slag mortars", Elsevier BV, (2010), Vol 31, No 9: 4522-4527
 •  "Effects of thermal and mechanical activation methods on compressive strength of ordinary Portland cement–slag mortar", Elsevier BV, (2011), Vol 32, No 2: 984-995
 •  "The effect of heat treatment on the compressive strength of cement-slag mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 32, No 8-9: 4618-4628
 •  "High-Strength Lightweight Concrete Using Leca, Silica Fume, and Limestone", Springer Science and Business Media LLC, (2012), Vol 37, No 7: 1885-1893
 •  Shokrollahzadeh, K., Sajedi, F., "Review and Comparison of Flat and Undulating Geometry of Steel Shear Walls on Their Seismic Behavior", International Journal of Applied Engineering Research, (2016), Vol. 11, No. 5, 3330- 3339
 •  Jalilifar, H., Sajedi, F., "Investigation on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Recycled Concrete", Civil Engineering Journal, (2016), Vol 2, No 1, 13- 22
 •  Sajedi, F., "RELATIONSHIPS BETWEEN COMPRESSIVE STRENGTH CEMENT-SLAG CONCRETE UNDER AIR AND WATER CURING REGIMES", Research in Civil and Environmental Engineering, (2013), Vol 1, No 4, 202- 225
 •  Sajedi, F., Shafigh, P., "Optimum Level of Replacement Slag in OPC-Slag Mortars", Journal of Civil Engineering and Architecture, (2010), Vol 4, No 1, 11- 19
 •  Sajedi, F., "Strength Development of Cement-Slag Mortars", Journal of Civil Engineering and Architecture, (2012), Vol 6, No 9, 1169- 1183
 •  Jalilifar, H., Sajedi, F., Razavi Toosi, Vahid, "Evaluating the durability of recycled concrete made of coarse recycled aggregate concrete containing silica-fume and natural zeolite", Journal of Construction, (2019), Manuscript Code: 14080, 457- 473
 •  Jalilifar, H., Sajedi, F., Afshar, R., "Experimental effect of using silica fume and fly ash on mechanical properties of recycled concretes", International Journal of Engineering and Applied Sciences, (2016), Vol 3, No 11, 67- 71
 •  Derabla, R., Sajedi, F., "Behavior of heat treated self-compacting mortar cured in seawater", Magazine of Civil Engineering, (2020), Article No. 9809, Vol 98, No 6,
 •  Sajedi, F., Abdul Razak, H., "Relationship between 7 and 28 days CSS for HSC by use of ANN and regression methods", Asian Journal of Civil engineering (Building and Housing), (2010), Vol 11, No 2, 207- 218
 •  Sajedi, F., Shafieinia, M., "Evaluation and comparison of GFRP casing and CFRP sheets application on the behavior of circular reinforced concrete column made of high‑strength concrete", Asian Journal of Civil Engineering, (2019)
 •  Sajedi, F., Shariati, M., "Behavior study of NC and HSC RCCs confined by GRP casing and CFRP wrapping", Steel and Composite Structures, (2019), Vol 30, No 5, 417- 432
 •  Toghroli, A., Shariati, M., Sajedi, F., ..., "A review on pavement porous concrete using recycled waste materials", Smart Structures and Systems, (2018), Vol 22, No 4, 433- 440
 •  Li, D., Toghroli, A., Shriati, M., Sajedi, F., ..., "Application of polymer, silica-fume and crushed rubber in the production of Pervious concrete", Smart Structures and Systems, (2019), Vol 23, No 2, 207- 214
 •  Shafieinia, M., Sajedi, F., "Evaluation and comparison of GRP and FRP applications on the behavior of RCCs made of NC and HSC", Smart Structures and Systems, (2019), Vol 23, No 5, 495- 506
 •  Dreabla, R., Sajedi, F., "Acceleration of the Hardening of Concrete containing different levels of Slag: Comparison between Heat Treatment and using Admixture", 1st International Seminar on Civil Engineering, University of Bechar, (2013)
 •  Sajedi, F., Abdul Razak, H., "Estimation of 28-day CS of HSC Based on 7-day CS with ANN and Regression Methods and Results Comparison", Second international Conference of Geo-information Technology for Natural Disaster and Rehabilitation December 01-02, 2008, Bangkok, Thailand
 •  Derabla, R., Sajedi, F., "Effect of Slag Content on the Hardening Accelerator Concrete by Heat Treatment and Using Admixture", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012 Middle East Technical University, Ankara, Turkey
 •  Derabla, R., Benmalek. M.L., Sajedi, F., "Effect of Steam Curing on the Properties of Slag-Cement Concrete in Seawater Environment", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October, 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
 •  Orak, M., Sajedi, F., "Investigating the effect of using three pozzolans separately and in combination on the properties of self- compacting concrete", Advances in Nano Research, An International Journal, (2021), ...
 •  "Effect of magnetic water on properties of structural lightweight expanded polystyrene concrete", Informa UK Limited, (2022), Vol , No : 1-14
 •  "Compressive strength prediction of SLWC using RBFNN and LSSVM approaches", Springer Science and Business Media LLC, (2022), Vol , No :
 •  Fathollah Sajedi, Hashim Abdul Razak, "Estimation of 28-day CS of HSC Based on 7-day CS with ANN and Regression Methods and Results Comparison", Second International Conference of Geoinformation Technology for Natural Disaster and Rehabilitation, (2008)
 •  R. Derabla, F. Sajedi, "Effect of Slag Content on the Hardening Accelerator Concrete by Heat Treatment and Using Admixture", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012 Middle East Technical University, Ankara, Turkey
 •  Derabla Riad, Sajedi Fathollah, "Acceleration of the Hardening of Concrete containing different levels of Slag: Comparison between Heat Treatment and using Admixture", 1st International Seminar on Civil Engineering, University of Bechar, 2013

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب Applied Activation Techniques on Cement-Slag Mortars and Concretes (- LAP- LAMBERT Academic Publishing) - 2012 - انگلیسی
 • کتاب HEAT TREATMENT- CONVENTIONAL AND NOVEL CONCRETE (INTECH) - 2012 - انگلیسی
 • کتاب Influence of activation methods on strength of ordinary Portland cement-slag mortars (University of Malaysia/UM) - 2011 - انگلیسی
 • کتاب بتن خودتراکم؛ مواد، خواص و کاربردها (پژوهندگان راه دانش) - 1401 - فارسی
 • کتاب سنگدانه های بازیافتی در بتن (پژوهندگان راه دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب مواد جایگزین سیمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) - 1397 - فارسی
 • کتاب مصالح ضایعاتی و فرآورده های جنبی در بتن (پژوهندگان راه دانش) - 1397 - فارسی
 • کتاب طراحی بتن پیش تنیده (پژوهندگان راه دانش) - 1397 - فارسی
 • کتاب تحلیل سازه ها 1 (مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1384 - فارسی
 • کتاب تحلیل سازه ها 2 (مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1383 - فارسی
 • کتاب ایمنی سازه ها (مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1381 - فارسی
 • کتاب تحلیل تجربی سدها (مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1381 - فارسی
 • کتاب طراحی سنگپوش در سرریزهای ریزشی آزاد (دانشگاه صنعتی شریف) - 1372 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسی عمران دانشگاه مالایا- مالزی (um.edu.my)1387-1390
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف (http://civil.sharif.edu)1370-1372
 • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شیراز (https://cme.shirazu.ac.ir)1365-1370

سایر موارد

 • ******************** پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد عمران ********************
 • بندرعباس بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن آرمه ویژه تقویت شده با دیوار برشی فولادی و بادبند فولادی ضربدری 21/2/1393 سازه محمدصادق میرسالاری
 • بندرعباس بررسی رفتار غیرخطی دینامیکی قاب های مهاربندی شده با مهاربند زیپی 20/11/1395 سازه غلامحسین مهرابی
 • بندرعباس بررسی رفتار تیر بتنی در قاب یک درجه آزادی تحت بار انفجار 30/6/1396 سازه مهنوش آگاهی
 • بوشهر بررسی و تحلیل موج انفجار سطحی بر زاغه مهمات بتن مسلح مدفون 30/6/1392 سازه آرش معتمد
 • بوشهر بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالا 26/11/1395 سازه رضا صفیان بلداجی
 • یاسوج بررسی مهندسی ارزش در پروژه سد بتنی شهریار 29/11/1394 سازه های هیدرولیکی پیام جوهر
 • یاسوج بررسی و مقایسه مدیریت بحران زلزله در ایران و کشور توسعه یافته ژاپن 28/11/1395 زلزله داریوش مرادی
 • یاسوج بررسی نقش اطلاع رسانی قبل، حین و بعد از وقوع زلزله در مدیریت بحران زلزله 28/11/1395 زلزله ابراهیم فرخ نیا
 • یاسوج بررسی تأثیر ارتفاع گلویی شدن بر رفتار لرزه ای برج های خنک کننده 28/11/1395 زلزله مجید زارع
 • یاسوج ارزیابی تأثیر شکل هندسی بازشوها بر عملکرد ساختمان های بتنی پیش ساخته تحت تأثیر بارهای جانبی 20/4/1397 سازه صادق خواسته
 • یاسوج بررسی و تعیین علل ترک خوردگی در سد کارون 4 و ارائه راهکارها 20/4/1397 سازه های هیدرولیکی افرا عسکریان
 • یاسوج طراحی تیرهای عمیق بتن آرمه به روش های نوین تحلیلی و اجزاء محدود و مقایسه نتایج 19/6/1397 سازه محمود جامع
 • نجف آباد بررسی تأثیر عوامل هندسی دیوارهای برشی فولادی غیرمسطح در مقایسه با دیوارهای فولادی تخت 19/11/1394 سازه کمال شکراله زاده
 • قشم بررسی و تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی مکعبی زمینی ذخیره مایعات 20/5/1395 سازه سمیه محمدی
 • دزفول بررسی خواص (کارایی، مقاومت فشاری و دوام) و کاربردهای بتن های بازیافتی 29/11/1394 سازه حسینعلی رئوفیان
 • دزفول بررسی رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذپذیری کلراید در بتن با مقاومت بالا حاوی مواد پوزولانی 10/6/1395 سازه محسن عزیزپور
 • دزفول تأثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا 13/7/1395 سازه رضا لطفوی
 • دزفول بررسی تأثیر بارگذاری با سرعت بالا در تحلیل های استاتیکی و دینامیکی تیرهای معمولی بتن آرمه 27/11/1395 سازه حسین نمازی
 • دزفول مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فلزی جداسازی شده توسط جداسازهای آونگ اصطکاکی تک قوسی و سه قوسی تحت تحریک زلزله 2/12/1395 سازه هانی روئین
 • دزفول ارزیابی عملکرد لرزه ای پایه پل های بتنی با تغییر در مشخصات هندسی آن ها 9/10/1396 سازه عمار قربانی
 • دزفول بررسی و تعیین خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده از سبکدانه ورمیکولیت 2/11/1397 سازه حسن زارعی
 • دزفول بررسی آزمایشگاهی اثرات میکروسیلیس و نانوسیلیس بر کارایی و خواص مکانیکی بتن های ساخته شده با مصالح بومی استان خوزستان 2/11/1397 سازه جاسم ظهیری
 • بروجرد بررسی و تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی مکعبی و استوانه ای هوایی ذخیره مایعات و مقایسه نتایج 29/10/1394 سازه فرج¬اله حاصلی
 • بروجرد بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده برون محور با پیوندهای قائم تک و دوگانه 27/6/1396 سازه حمید مرادی
 • آبادان ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی های کامپوزیت و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت 2/3/1397 سازه مهدی حریزاوی
 • آبادان بررسی و مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی انواع بادبندها در ساختمان های فولادی 22/6/1397 سازه محمد علیزاده
 • آبادان بررسی و مقایسه روش های متداول تحلیلی و عددی طراحی تیرهای عمیق بتن آرمه ساده و پیوسته 1/4/1399 سازه بهزاد مهران¬فر
 • آبادان ارزیابی لرزه ای سازه های بلندمرتبه بتن آرمه قاب خمشی ویژه با نامنظمی های جرمی و هندسی در پلان و ارتفاع 1/4/1399 سازه سیدخالد موسوی نیا
 • آبادان ارزیابی ضریب رفتار قاب های خمشی ویژه بتنی دارای دیوار برشی با بازشو و تقویت شده با الیاف پلیمری 1/4/1399 سازه مصطفی عچرش عمیری
 • اهواز بررسی علل افزایش ضایعات مصالح ساختمانی و ارائه راهکارهای بهینه سازی استفاده از آن ها 12/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت آزاده یاوری
 • اهواز عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت تونل شهری؛ مطالعه موردی: تونل صدر-نیایش تهران 12/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت علی امینیان
 • اهواز ارزیابی ریسک پروژه های حفاری مکانیزه تمام مقطع با روشهای ماتریسی احتمال-اثر و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه نتایج؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستان 28/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت حامد پیروز
 • اهواز بررسی پدیده واکنش قلیایی- سنگدانه ای در بتن ساخته شده با مصالح موجود در استان خوزستان 29/6/1395 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی آموزیان
 • اهواز مقایسه استفاده از افزودنی هوازا و میکروسیلیس در بتن از دیدگاه نفوذپذیری و مقاومت 29/6/1395 مهندسی و مدیریت ساخت امیر بدری
 • اهواز بررسی و تحلیل عوامل و موارد ادعا و اختلاف در قراردادهای نفتی ایران و ارائه راهکارها 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت فرخ سرمست¬شوشتری
 • اهواز روش ارزیابی آسیب پذیری پل ها و راه ها از منظر پدافند غیرعامل و راهکارهای مقابله؛ مطالعه موردی: محور اهواز- ایذه- دهدز- لردگان و پل های کارون 3 و 4 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت علیرضا شهبازیان
 • اهواز ارزیابی ریسک شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملی؛ مطالعه موردی: پروژه های فاضلاب شهر اهواز 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت مسعود حمزه پور
 • اهواز بررسی شاخص های مدیران شایسته در پروژه های عمرانی؛ مطالعه موردی: شرکت آریانفت شهاب 27/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت پدرام زنگنه
 • اهواز بررسی عملکرد قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال در پروژه های گردشگری ساحلی دیلم 14/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت عبدالرضا علی نیا
 • اهواز ارزیابی دلایل افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی کشور و ارائه راهکار؛ مطالعه موردی: شرکت تولید ورق عریض اکسین خوزستان 22/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت عبدالحسن رنجبر
 • اهواز امکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بتن بازیافتی 22/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت محمد کمالی
 • اهواز کاربرد روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی هزینه های اجرای ساختمان های بتن آرمه و مقایسه نتایج آن ها 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سیدمهدی بلادی
 • اهواز بهینه سازی مدیریت هزینه و زمان در پروژه های ابنیه با اصلاح نقشه های اجرایی؛ مطالعه موردی: پروژه های ابنیه در استان خوزستان 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت احمد قاسمی نسب
 • اهواز بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر و خرده شیشه ضایعاتی 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت فرزاد دارش
 • اهواز ارزیابی و مقایسه فن آوری های نوین و متداول ساخت سازه های بتنی در ایران از منظر هزینه و زمان 23/12/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سعید محمدی
 • اهواز ارزیابی و مقایسه سازه ساختمان های فولادی و بتنی کوتاه، میان و بلندمرتبه از منظر هزینه و زمان در شهر اهواز 23/12/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سیدحسن عامری
 • اهواز شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های ساختمانی در محیط فازی؛ مطالعه موردی: صنعت ساختمانی ایران 11/2/1397 مهندسی و مدیریت ساخت علی شریعت جعفری
 • اهواز بررسی و مقایسه اقتصادی اجرای پروژه کلینیک بیمارستان مادر رامهرمز براساس قراردادهای سرجمع و فهرست بهایی 11/2/1397 مهندسی و مدیریت ساخت رحیم بهمنی
 • اهواز بررسی ضعف ها و مشکلات اجرایی در ساختمان های اسکلت فولادی و بتنی شهر اهواز و ارائه راهکارها 20/6/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مجتبی حلاجیان
 • اهواز ارزیابی مدیریت های ریسک، بحران و ایمنی و تعیین رابطه بین آنها در پروژه بزرگ مسکن مهر نفت شهر اهواز 20/6/1397 مهندسی و مدیریت ساخت سجاد طالبی
 • اهواز بررسی مشکلات پروژه های طرح و ساخت و ارائه راه حل آنها؛ مطالعه موردی: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی موسسه جهاد نصر در استان خوزستان 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مجتبی تندرو
 • اهواز بررسی روند اجرایی پروژه های عمرانی براساس مدیریت راهبردی؛ مطالعه موردی: جاده دهدشت- پاتاوه 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت علی دهگانی
 • اهواز بررسی عبور و مرور جاده ای و ارائه راهکارهای مناسب تأمین ایمنی در راه های برون شهری استان خوزستان؛ مطالعه موردی: محور بهبهان- اهواز 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت سیدحسین دولتخواه
 • اهواز امکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از سبکدانه پیت و الیاف باگاس نیشکر خوزستان 3/11/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مهرداد ضیایی
 • اهواز ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های راهسازی؛ مطالعه موردی: پروژه های راه وزارت راه و شهرسازی در استان خوزستان 21/12/1397 مهندسی و مدیریت ساخت محمد لاری خشت
 • اهواز ساخت بتن های معمولی و هوادمیده با مصالح بومی استان خوزستان و مقایسه خواص مکانیکی آنها 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت فرزاد ارغوان
 • اهواز بررسی تأثیر آموزش های مهارتی مراکز فنی و حرفه ای بر توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی در استان خوزستان 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت شهرام شیخ زاده
 • اهواز ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی شهرداری بندر ماهشهر در استان خوزستان 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت سیدرضا موسوی
 • اهواز ارزیابی و رتبه بندی روش های متداول احداث پارکینگ در مناطق 1, 2 و 3 شهر اهواز 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت کامشاد چهرازی
 • اهواز ارزیابی و مقایسه تأثیر "تحریم" و "سوء مدیریت" بر روند اجرای طرح های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی احمدی
 • اهواز ساخت ملات های دوجزئی و سه جزئی و تعیین و مقایسه خواص رئولوژی و مکانیکی آنها 20/11/1398 مهندسی و مدیریت ساخت ویلبرت کرمیان
 • اهواز ارزیابی فنی و اقتصادی بتن مصرفی در ساخت سد بهمنشیر از منظر واکنش های قلیایی- سنگدانه ای 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت غلامرضا عباسی
 • اهواز ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره آهنگدازی کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز 20/11/1398 مهندسی و مدیریت ساخت محسن احمدی
 • اهواز بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه راهکارهای تأمین آب اراضی بلندآب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر 28/11/99 مهندسی و مدیریت ساخت فرهاد ساقی
 • اهواز بررسی دلایل تأخیر پروژه های قراردادهای مهندسی- خرید- ساخت در مناطق نفت خیز جنوب و ارائه راهکارها 28/11/99 مهندسی و مدیریت ساخت محمد نوری ممبینی
 • بندرعباس بررسی سطح عملکرد ساختمان های نامنظم کوتاه مرتبه طراحی شده به روش تحلیل استاتیکی معادل خطی 20/11/1395 سازه نبیل رحیمی زاد
 • بندرعباس ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن آب بتنی هوایی جداسازی شده در مناطق زلزله خیز 23/11/1395 سازه توران قاسمی
 • بندرعباس تحلیل کمانش جانبی- پیچشی تیرهای فولادی سرد نورد شده تحت اثر بارهای دینامیکی 30/6/1396 سازه فرشید امیرشکاری
 • اهواز بررسی، مقایسه و رتبه بندی روش های حل مشکل ترافیک شهر ایلام از منظر هزینه و زمان 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی جوهری
 • اهواز ساخت بتن حاوی خاکستر ضایعات کنوکارپوس و بید به عنوان جایگزین سیمان و تعیین خواص رئولوژی و مکانیکی آن 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت ابراهیم آلبوحمل
 • اهواز شناسایی علل ایجاد ریسک در اجرای پروژه های ساختمانی استان ایلام و ارائه راهکار مدیریت صحیح آنها 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت علیرضا رحمانی
 • اهواز بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه راهکارهای تامین اب اراضی بلندآب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر 28/11/1399 مهندسی و مدیریت ساخت فرهاد ساقی
 • اهواز ارزیابی دلایل تاخیر اجرای پروژه های عمده به روش مهندسی- خرید- ساخت در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و اراده راهکارها 28/11/1399 مهندسی و مدیریت ساخت محمد نوری ممبینی
 • اهواز- موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان بررسی و مقایسه عملکرد ساختمان های بتن مسلح نامنظم در پلان و ارتفاع با جداساز لرزه ای تحت مولفه های همزمان افقی و قائم زلزله حوزه نزدیک 26/8/1400 سازه جمیل حقیقت
 • اهواز بررسی و مقایسه تاثیر میکروسیلیس و نانوسیلیس بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن 20/9/1400 مهندسی و مدیریت ساخت المیرا حیدری
 • ************************** رساله های دفاع شده دانشجویان دکتری تخصصی عمران ***********************
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- رساله دکترای تخصصی: بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری رفتار ستون های با پوسته GRP پر شده از بتن پرمقاومت مسلح و تقویت شده با CFRP- تاریخ دفاع: 17/6/1398- گرایش: سازه- محسن شفیعی نیا
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- رساله دکترای تخصصی: مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی حاوی پوزولان، ساخته شده از سنگدانه های درشت بازیافتی بتنی- تاریخ دفاع: 30/7/1399- گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت- حسن جلیلی فر
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- رساله دکترای تخصصی: بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم توانمند حاوی مواد پوزولانی با رویکرد به مصالح بومی- تاریخ دفاع: 20/6/1400- گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت- میلاد اورک
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- رساله دکترای تخصصی: مقایسه مطالعات آزمایشگاهی و نرم افزاری رفتار ستون های بیضی شکل با پوسته GRP پر شده از بتن پرمقاومت مسلح و تقویت شده با CFRP تحت بارگذاری محوری- تاریخ پیش دفاع: 25/10/1401- گرایش: سازه- محمدمراد راغ پور
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- رساله دکترای تخصصی: مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی حاوی پوزولان، ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی- تاریخ پیش دفاع: 9/11/1401- گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت- مصطفی اژدری زاده
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و مقایسه خواص رئولوژی، مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی و معمولی- تاریخ دفاع:18/11/1401 مهندسی و مدیریت ساخت الهه شجاعی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف حل مشکل ترافیک شهر بوشهر- تاریخ دفاع:18/11/1401 مهندسی و مدیریت ساخت محمدعلی ایزدپناه
 • اهواز- موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان- پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فنی و اقتصادی روش های تولید سنگدانه های بتن از معادن رودخانه ای و کوهی و ارائه گزینه برتر- تاریخ دفاع:11/8/1401 گرایش: سازه حبیب انگالی نژاد
 • اهواز- موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان- پایان نامه کارشناسی ارشد: مقاوم سازی تیرهای ساده بتنی پیش تنیده با استفاده از الیاف پلیمری تقویتی- تاریخ دفاع:11/11/1400 گرایش: سازه امین تولابی شیخی