آقای دکتر فرهاد آخوندی

Dr. Farhad Akhondi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231708)

8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی