خانم دکتر اعظم ایرجی زاد

Dr. Azam Iraji Zad

استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182802)

44
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی