جدایش سطحی مس و تأثیر ناخالصی کروم و مولیبدن بر آن در لایه های مغناطیسی Ni-Fe/Cu در دمای اتاق

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,562

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_082

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

ترکیــب شــیمیایی ســطح و عمــق سیــستم هــای لایــه هــای نــازک آلیــاژ هــای دوجزیــی Ni80-Fe/Cu وچهــارجزیی Ni77-Fe20.7-Cr1.5-Mo/Cu که به روش الکتروشیمیایی ساخته شده اند با استفاده از تکنیک هـا ی اسپکتروسـکوپی الکترون اوژه ) ) AES واسپکتروسکوپی جرمی یون ثانویه ) ) SIMS و میکروسکوپ نیروی اتمی ) ) AFM در دمای اتاق بررسی شده است . آنالیز اوژه نشان می دهد که غلظت نسبی اکسیژن در سطح نمونۀ چهارجزیی بیش از نمونـۀ دوجزیی بوده در صورتی که نتایج SIMS نشان می دهد که حضور اکـسیژن و فازهـای اکـسیدی NiO و FeO در عمق نمونۀ دوجزیی بیش از نمونۀ چهارجزیی است . همچنین انباشت مس از زیر لایه بر روی سطح ایـن نمونـه هـا مشاهده و بررسی شد . آنالیزهای سطح نشان دهنده وجود مقدار مس بیشتر در سطح نمونه دوجزیـی در مقایـسه بـا نمونه های چهارجزیی است . تصاویر AFM نشان می دهند سطح عاری از حفره و کاملاً پوشـیده اسـت . ایـن پدیـده توسط مدلی مبنی بر اثر ناخالصی های کـروم و مولیبـدن بـه عنـوان ایجادکننـدۀ سـدی در برابـر نفـوذ اکـسیژن بـه لایه های زیر نسبت داده شده است . بنا براین با افزودن این گونـه ناخالـصی هـا سـطح لایـه هـا ی آلیـاژی غیـر فعـال می شود .

کلیدواژه ها:

آلیاژ نیکل - آهن ، لایه نـشانی الکتروشـیمیایی ، اسپکتروسـکوپی الکتـرون اوژه ، اسپکتروسـکوپی جرمی یون ثانویه ، انباشت سطحی مس

نویسندگان

مهدی رنجبر

دانشجوی دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

اعظم ایرجی زاد

دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

ابوالقاسم دولتی

استادیار دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف