خانم مژگان عباسی

Mozhgan Abasi

دکتری مهندسی شیمی -دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181572)

51
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی