آقای دکتر فیروز بختیاری نژاد

Dr. Firouz Bakhtiari Nejad

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178486)

39
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی