ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات تئوری و ریاضیات

Caspian Journal of Mathematical Sciences

حوزه های تحت پوشش:تئوری و ریاضیات


ترتیب انتشار:سالانه
شماره استاندارد: 1735-0611

Journal of Mahani Mathematical Research Center

حوزه های تحت پوشش:علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2251-7952
شماره استاندارد: 5238-5453
شماره استاندارد: 2345-606x
شاپای الکترونیک: 2345-6078

Sahand Communications in Mathematical Analysis

حوزه های تحت پوشش:تئوری و ریاضیات


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-5807
شاپای الکترونیک: 2423-3900
شماره استاندارد: 2411-6137
شاپای الکترونیک: 2305-0543
پشتیبانی