ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات آمار و احتمالات

Mathematical Analysis and Convex Optimization

حوزه های تحت پوشش:آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2717-0624

Journal of Algebraic Systems

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات, آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-5128
شاپای الکترونیک: 2345-511X
پشتیبانی