ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات ریاضیات و ریاضیات کاربردی

Mathematical Analysis and Convex Optimization

حوزه های تحت پوشش:آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2717-0624

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-6977
شاپای الکترونیک: 2423-6969

Journal of Algebraic Systems

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات, آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-5128
شاپای الکترونیک: 2345-511X
پشتیبانی