دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی

Journal of Educational Jurisprudence Studies

دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات فقه تربیتی بر اساس نامه شماره ۳.۱۸.۱۹۴۹۷۶ دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۹.۱۶ از شماره دوم، به رتبه علمی پژوهشی ارتقا یافته است.

محورهای پژوهشی مجله مطالعات فقه تربیتی

فلسفه فقه تربیتی (شامل: مفاهیم، مبادی، مبانی، رویکردها و ...)؛
روش‌شناسی فقه تربیتی؛
پیشینه و تاریخ فقه تربیتی؛
مطالعات تطبیقی در فقه تربیتی؛
احکام شرعی یادگیری (شامل احکام محتوا، فنون و صلاحیت‌های دانش‌آموزی)؛
احکام شرعی آموزش؛
احکام شرعی تربیت (اعم از تربیت بدنی، تربیت عقلانی، تربیت اعتقادی و...)؛
وظایف شرعی خانواده در تربیت؛
وظایف شرعی حکومت در تربیت؛
وظایف شرعی سایر نهادها در تربیت؛
قواعد فقه تربیتی؛
و دیگر موضوعات مرتبط با محورهای بالا.