مقالات فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری، دوره 5، شماره 4