ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

Journal of Animal Diversity

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, جانور شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2676-685X
شماره استاندارد: 2209-2528
شاپای الکترونیک: 2209-2536
شماره استاندارد: 2228-5458
شاپای الکترونیک: 2228-6926
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: 2322-3480

Journal of Genetic Resources

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-4257
شاپای الکترونیک: 2588-2589

Plant Genetic Researches

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-1367
شاپای الکترونیک: 2676-7309
شماره استاندارد: 2008-9147
شاپای الکترونیک: 2008-2762
شماره استاندارد: 2476-3403
شاپای الکترونیک: 2476-3543
پشتیبانی