خانم ملیکا هاشمی

Melika Hashemi

دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179847)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی