مقالات فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری، دوره 6، شماره 4