مقالات فصلنامه معادلات در ترکیبات، دوره 1، شماره 2