مقالات فصلنامه معادلات در ترکیبات، دوره 7، شماره 4