مقالات فصلنامه معادلات در ترکیبات، دوره 5، شماره 3