مقالات فصلنامه معادلات در ترکیبات، دوره 10، شماره 1