مقالات فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، دوره 4، شماره 13