مقالات فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 52، شماره 3