مقالات فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 48، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 5 آبان 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 412