مقالات فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 42، شماره 73