مقالات مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 13، شماره 21