مقالات مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 17