مقالات مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 15، شماره 26