مقالات مجله گیاهان دارویی ابن سینا، دوره 5، شماره 3