مقالات مجله گیاهان دارویی ابن سینا، دوره 7، شماره 5