مقالات مجله گیاهان دارویی ابن سینا، دوره 6، شماره 6