مقالات مجله گیاهان دارویی ابن سینا، دوره 9، شماره 6