مقالات فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران، دوره 14، شماره 4