مقالات مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی، دوره 1، شماره 5