مقالات مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی، دوره 9، شماره 1