مقالات مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی، دوره 5، شماره 1