مقالات مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی، دوره 8، شماره 1