کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

3264

کل صفحات

49677

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

920

کل دریافت مقالات

53865

کل نمایش مقالات

3008475

متوسط استناد مقاله

28.19

کل نویسندگان

8659

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

روز برگزاری: 7 اسفند 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1385مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 2124
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 308391
تعداد دریافت مقاله: 4646
تعداد ارجاعات: 91

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1386مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 340
تعداد کل مقالات: 158
تعداد کل صفحات: 2067
تعداد مقاله کامل: 157
تعداد نمایش مقالات: 405859
تعداد دریافت مقاله: 7306
تعداد ارجاعات: 141

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

روز برگزاری: 5 اردیبهشت 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1387مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 270
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 1514
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 281683
تعداد دریافت مقاله: 5440
تعداد ارجاعات: 101

دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

روز برگزاری: 2 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1390مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 103
تعداد کل صفحات: 1497
تعداد مقاله کامل: 103
تعداد نمایش مقالات: 139709
تعداد دریافت مقاله: 2531
تعداد ارجاعات: 78

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

روز برگزاری: 2 اسفند 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 757
تعداد کل مقالات: 304
تعداد کل صفحات: 4234
تعداد مقاله کامل: 304
تعداد نمایش مقالات: 378459
تعداد دریافت مقاله: 6867
تعداد ارجاعات: 170

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 1 اسفند 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1014
تعداد کل مقالات: 378
تعداد کل صفحات: 5679
تعداد مقاله کامل: 378
تعداد نمایش مقالات: 424337
تعداد دریافت مقاله: 8365
تعداد ارجاعات: 206

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 6 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1058
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 6051
تعداد مقاله کامل: 381
تعداد نمایش مقالات: 309865
تعداد دریافت مقاله: 6291
تعداد ارجاعات: 77
مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک: (تعداد دریافت)

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 5 اسفند 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1049
تعداد کل مقالات: 368
تعداد کل صفحات: 5661
تعداد مقاله کامل: 368
تعداد نمایش مقالات: 252209
تعداد دریافت مقاله: 5356
تعداد ارجاعات: 38
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 11 اسفند 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1045
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 5290
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 184359
تعداد دریافت مقاله: 2635
تعداد ارجاعات: 17

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 10 اسفند 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1085
تعداد کل مقالات: 389
تعداد کل صفحات: 6098
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 147477
تعداد دریافت مقاله: 1889
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک: (تعداد دریافت)

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 29 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 811
تعداد کل مقالات: 298
تعداد کل صفحات: 5077
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 127921
تعداد دریافت مقاله: 2124
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک: (تعداد دریافت)

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 6 اسفند 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 759
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 4385
تعداد مقاله کامل: 281
تعداد نمایش مقالات: 48206
تعداد دریافت مقاله: 415
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک: (تعداد دریافت)

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روز برگزاری: 15 اسفند 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: شهرداری تهران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0