فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

Islamic Law, Jurisprudence and Methodology

اولین فراخوان مقاله با موضوع روش شناسی علوم اسلامی محورهای اصلی روش شناسی

* مدخل روش شناسی

1-         ضرورت و هدف پرداختن به مباحث روش شناسی در حوزه علوم اسلامی

2-         اصول، الزامات و کارکردهای پژوهش های روش شناسانه

3-         بضاعت روش‌شناختی علوم اسلامی در گشودن افق‌های تازه تامل و تحقیق

4-         بررسی مقایسه ای روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب علوم اسلامی (به تفکیک علوم)

5-         عوامل مؤثر در انتخاب روش حل مسأله

* روش‌های مواجهه علوم اسلامی با نیازها و موضوعات نوآمد (مسائل مستحدثه) *روش‌شناسی کسب معرفت (حل مسأله) در رشته‌های علوم اسلامی (درون رشته ای و بین رشته ای) *ظرفیت شناسی علوم اسلامی در بهره گیری از روش های کسب معرفت در سایر علوم و بالعکس

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مطابق مصوبه ۳۳۷ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی، تمدید اعتبار رتبه «علمی پژوهشی» گردید.

اولویتهای دریافت مقالات:

۱. فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه؛

۲. فقه و اصول‌فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

۳. فقه فرهنگ و تمدن؛ با تاکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛