دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه

Journal of Law Magazine Govah

آموزه های حقوقی گواه یک نشریه علمی تخصصی است که توسط دانشگاه امام صادق به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه به صورت چاپی بوده و در حوزه حقوق مقاله می پذیرد.


This journal published by the Imam Sadiq University in Persian. This publication is in print and accepts articles in the field of law.