مقالات دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه، دوره 5، شماره 2