مقالات مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی، دوره 11، شماره 3