مقالات پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی، دوره 5، شماره 60