شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر استرس شغلی و عملکرد شغلی پرسنل مالی و حسابداری توزیع برق استان فارس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_042

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل درونسازمانی موثر بر استرس شغلی و عملکرد شغلی پرسنل مالی و حسابداری توزیع برق استان فارس انجام شده است. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه پرسنل مالی و حسابداری شرکت توزیع برق استان فارس به تعداد 120 نفر که حجم نمونه ای موردنظر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 92 میباشد. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر استفاده از سه پرسشنامه استاندارد عوامل درونسازمانی توسلی((1391، پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان((1990 و پرسشنامه عملکرد شغلی پیتر مایلر((2003 که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و با استفاده از نرم افزار SPSS23، داده های حاصل در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و در این راستا جهت بررسی همبستگی میان متغیرها از آزمون پیرسون، و جهت اولویت بندی عوامل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین عوامل درونسازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. و در بین مولفه های عوامل درون سازمانی سبک رهبری از قابلیت پیش بینی کنندگی برای عامل عملکرد شغلی برخوردار میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

صدیقه خوبیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

علیرضا فریمانی

هیات علمی دانشگاه، دانشکده حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

محسن ایران مهد

هیات علمی دانشگاه، دانشکده حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران