بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,484

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_068

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی برابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی91-92 بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهرستان سپیدان که 180 نفر می باشد و تعداد 120 نفر آنها با استفاده از تعیین حجم نمونه آماری مورگان از طریق نمونه گیری تصادفی گزینش شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ( 1967 ) بوده است. جهت برآورد روایی از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه و برآورد پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب با ضریب کل همبستگی0/80و0/79 بدست آمده، انجام گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری MANOVAانجام گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس اجتماعی و همچنین عزت نفس تحصیلی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون تاثیر گذار بوده است .

کلیدواژه ها:

مهارت های زندگی ، ابراز وجود ، عزت نفس ، دانش آموزان دختر اول متوسطه

نویسندگان

زهره ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

شکوه حدادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،