بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات10,262نویسنده اول5,493هم پژوهی9,190ژورنال31کنفرانس56
رتبه2نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات8,743نویسنده اول6,306هم پژوهی4,674ژورنال30کنفرانس39
رتبه3نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات6,043نویسنده اول3,408هم پژوهی5,380ژورنال24کنفرانس49
رتبه4نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,293نویسنده اول3,261هم پژوهی3,789ژورنال5کنفرانس22
رتبه5نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,038نویسنده اول2,682هم پژوهی4,988ژورنال9کنفرانس31
رتبه6نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,829نویسنده اول2,658هم پژوهی2,671ژورنال21کنفرانس5
رتبه7نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,745نویسنده اول2,461هم پژوهی2,533ژورنال6کنفرانس12
رتبه8نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,671نویسنده اول2,202هم پژوهی2,884ژورنال6کنفرانس9
رتبه9نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,483نویسنده اول2,567هم پژوهی2,183ژورنال15کنفرانس7
رتبه10نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,690نویسنده اول1,677هم پژوهی1,938ژورنال13کنفرانس30
رتبه11نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرماننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,318نویسنده اول1,342هم پژوهی1,973ژورنال10کنفرانس7
رتبه12نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,111نویسنده اول1,461هم پژوهی1,324ژورنال6کنفرانس9
رتبه13نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,102نویسنده اول1,342هم پژوهی1,616ژورنال5کنفرانس2
رتبه14نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,765نویسنده اول885هم پژوهی1,717ژورنال8کنفرانس4
رتبه15نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,522نویسنده اول978هم پژوهی1,131ژورنال4کنفرانس6
رتبه16نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کاشاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,468نویسنده اول1,101هم پژوهی855ژورنال3کنفرانس2
رتبه17نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهرکردنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,421نویسنده اول910هم پژوهی1,153ژورنال4کنفرانس1
رتبه18نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,328نویسنده اول871هم پژوهی868ژورنال5کنفرانس7
رتبه19نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,252نویسنده اول904هم پژوهی817ژورنال8کنفرانس8
رتبه20نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بیرجندنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,243نویسنده اول798هم پژوهی948ژورنال3کنفرانس2
رتبه21نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی زنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,192نویسنده اول784هم پژوهی921ژورنال3کنفرانس4
رتبه22نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,173نویسنده اول789هم پژوهی855ژورنال6کنفرانس5
رتبه23نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,153نویسنده اول702هم پژوهی827ژورنال5کنفرانس8
رتبه24نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قزویننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,090نویسنده اول761هم پژوهی752ژورنال1کنفرانس3
رتبه25نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی البرزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,064نویسنده اول700هم پژوهی823ژورنال2کنفرانس6
رتبه26نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,053نویسنده اول720هم پژوهی744ژورنال1کنفرانس6
رتبه27نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات959نویسنده اول626هم پژوهی790ژورنال5کنفرانس1
رتبه28نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات911نویسنده اول559هم پژوهی806ژورنال0کنفرانس2
رتبه29نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات882نویسنده اول498هم پژوهی810ژورنال4کنفرانس5
رتبه30نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی گنابادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات820نویسنده اول577هم پژوهی645ژورنال2کنفرانس5
رتبه31نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات804نویسنده اول424هم پژوهی835ژورنال2کنفرانس5
رتبه32نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی سبزوارنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات721نویسنده اول464هم پژوهی602ژورنال1کنفرانس3
رتبه33نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات705نویسنده اول451هم پژوهی558ژورنال0کنفرانس0
رتبه34نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اراکنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات701نویسنده اول414هم پژوهی677ژورنال3کنفرانس1
رتبه35نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اردبیلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات647نویسنده اول381هم پژوهی563ژورنال2کنفرانس4
رتبه36نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات644نویسنده اول457هم پژوهی459ژورنال2کنفرانس3
رتبه37نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات642نویسنده اول364هم پژوهی600ژورنال1کنفرانس1
رتبه38نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات626نویسنده اول418هم پژوهی458ژورنال4کنفرانس1
رتبه39نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات548نویسنده اول338هم پژوهی467ژورنال2کنفرانس2
رتبه40نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی یاسوجنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات468نویسنده اول251هم پژوهی428ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات408نویسنده اول238هم پژوهی350ژورنال2کنفرانس2
رتبه42نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات402نویسنده اول272هم پژوهی328ژورنال3کنفرانس1
رتبه43نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی جهرمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات391نویسنده اول245هم پژوهی324ژورنال0کنفرانس2
رتبه44نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات365نویسنده اول217هم پژوهی382ژورنال1کنفرانس2
رتبه45نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفولنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات324نویسنده اول192هم پژوهی333ژورنال0کنفرانس0
رتبه46نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات302نویسنده اول165هم پژوهی319ژورنال1کنفرانس0
رتبه47نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات294نویسنده اول156هم پژوهی298ژورنال1کنفرانس1
رتبه48نام مرکزسازمان پزشکی قانونینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات268نویسنده اول139هم پژوهی213ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزسازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خوننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات231نویسنده اول107هم پژوهی208ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسانوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات169نویسنده اول114هم پژوهی129ژورنال1کنفرانس1
رتبه51نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات150نویسنده اول72هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات141نویسنده اول86هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه53نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات132نویسنده اول99هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس2
رتبه54نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات131نویسنده اول83هم پژوهی115ژورنال0کنفرانس3
رتبه55نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات122نویسنده اول94هم پژوهی86ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات116نویسنده اول78هم پژوهی77ژورنال1کنفرانس1
رتبه57نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات113نویسنده اول74هم پژوهی121ژورنال0کنفرانس0
رتبه58نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات97نویسنده اول50هم پژوهی111ژورنال0کنفرانس2
رتبه59نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات91نویسنده اول55هم پژوهی74ژورنال0کنفرانس2
رتبه60نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات67نویسنده اول35هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس1
رتبه61نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات60نویسنده اول32هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات57نویسنده اول42هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات44نویسنده اول16هم پژوهی58ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات36نویسنده اول25هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرابنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات30نویسنده اول19هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخالنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات25نویسنده اول13هم پژوهی29ژورنال0کنفرانس0
رتبه67نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مجازینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات21نویسنده اول9هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمیننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات19نویسنده اول11هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس0