بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات14,261نویسنده اول7,339هم پژوهی14,164ژورنال31کنفرانس56
رتبه2نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات11,805نویسنده اول8,401هم پژوهی6,955ژورنال30کنفرانس39
رتبه3نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات8,904نویسنده اول4,887هم پژوهی8,745ژورنال24کنفرانس50
رتبه4نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات8,211نویسنده اول5,125هم پژوهی6,114ژورنال10کنفرانس24
رتبه5نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات7,529نویسنده اول3,897هم پژوهی8,063ژورنال11کنفرانس31
رتبه6نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,088نویسنده اول3,279هم پژوهی3,701ژورنال6کنفرانس12
رتبه7نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,973نویسنده اول3,005هم پژوهی4,137ژورنال6کنفرانس10
رتبه8نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,945نویسنده اول3,396هم پژوهی3,570ژورنال23کنفرانس6
رتبه9نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,546نویسنده اول3,264هم پژوهی3,096ژورنال16کنفرانس7
رتبه10نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرماننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,665نویسنده اول2,200هم پژوهی3,241ژورنال11کنفرانس7
رتبه11نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,343نویسنده اول2,033هم پژوهی2,563ژورنال13کنفرانس31
رتبه12نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,158نویسنده اول1,672هم پژوهی2,957ژورنال19کنفرانس4
رتبه13نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,902نویسنده اول2,052هم پژوهی1,775ژورنال14کنفرانس11
رتبه14نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,844نویسنده اول1,773هم پژوهی2,371ژورنال5کنفرانس3
رتبه15نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بیرجندنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,188نویسنده اول1,459هم پژوهی1,558ژورنال3کنفرانس2
رتبه16نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,155نویسنده اول1,354هم پژوهی1,742ژورنال4کنفرانس6
رتبه17نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,932نویسنده اول1,236هم پژوهی1,457ژورنال5کنفرانس8
رتبه18نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهرکردنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,862نویسنده اول1,159هم پژوهی1,599ژورنال5کنفرانس1
رتبه19نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,843نویسنده اول1,115هم پژوهی1,467ژورنال6کنفرانس8
رتبه20نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,826نویسنده اول1,297هم پژوهی1,302ژورنال1کنفرانس7
رتبه21نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کاشاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,763نویسنده اول1,310هم پژوهی1,094ژورنال3کنفرانس3
رتبه22نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,727نویسنده اول1,001هم پژوهی1,677ژورنال4کنفرانس5
رتبه23نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,703نویسنده اول1,176هم پژوهی1,215ژورنال8کنفرانس9
رتبه24نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,658نویسنده اول1,118هم پژوهی1,320ژورنال6کنفرانس7
رتبه25نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی زنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,638نویسنده اول1,042هم پژوهی1,359ژورنال4کنفرانس5
رتبه26نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی البرزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,550نویسنده اول976هم پژوهی1,336ژورنال3کنفرانس7
رتبه27نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قزویننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,505نویسنده اول1,018هم پژوهی1,137ژورنال1کنفرانس4
رتبه28نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,315نویسنده اول742هم پژوهی1,340ژورنال1کنفرانس1
رتبه29نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,121نویسنده اول711هم پژوهی958ژورنال5کنفرانس1
رتبه30نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اراکنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,108نویسنده اول654هم پژوهی1,110ژورنال3کنفرانس1
رتبه31نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,106نویسنده اول601هم پژوهی1,195ژورنال3کنفرانس8
رتبه32نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی گنابادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,099نویسنده اول737هم پژوهی1,022ژورنال2کنفرانس5
رتبه33نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,078نویسنده اول653هم پژوهی994ژورنال0کنفرانس2
رتبه34نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,072نویسنده اول710هم پژوهی809ژورنال3کنفرانس2
رتبه35نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اردبیلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات974نویسنده اول543هم پژوهی952ژورنال2کنفرانس4
رتبه36نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی سبزوارنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات957نویسنده اول578هم پژوهی888ژورنال1کنفرانس4
رتبه37نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات940نویسنده اول581هم پژوهی825ژورنال0کنفرانس0
رتبه38نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات871نویسنده اول536هم پژوهی751ژورنال5کنفرانس1
رتبه39نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات865نویسنده اول606هم پژوهی667ژورنال2کنفرانس3
رتبه40نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی یاسوجنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات628نویسنده اول324هم پژوهی695ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی جهرمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات575نویسنده اول355هم پژوهی540ژورنال0کنفرانس2
رتبه42نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات528نویسنده اول301هم پژوهی477ژورنال2کنفرانس2
رتبه43نام مرکزسازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خوننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات516نویسنده اول287هم پژوهی456ژورنال0کنفرانس0
رتبه44نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات513نویسنده اول341هم پژوهی447ژورنال3کنفرانس1
رتبه45نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات508نویسنده اول295هم پژوهی570ژورنال1کنفرانس2
رتبه46نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات470نویسنده اول225هم پژوهی598ژورنال1کنفرانس0
رتبه47نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفولنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات426نویسنده اول237هم پژوهی486ژورنال0کنفرانس1
رتبه48نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات373نویسنده اول195هم پژوهی407ژورنال1کنفرانس1
رتبه49نام مرکزسازمان پزشکی قانونینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات351نویسنده اول179هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسانوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات307نویسنده اول193هم پژوهی276ژورنال2کنفرانس1
رتبه51نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات233نویسنده اول102هم پژوهی315ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات180نویسنده اول117هم پژوهی133ژورنال1کنفرانس1
رتبه53نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات177نویسنده اول108هم پژوهی183ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات172نویسنده اول131هم پژوهی139ژورنال0کنفرانس0
رتبه55نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات168نویسنده اول106هم پژوهی150ژورنال0کنفرانس4
رتبه56نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات163نویسنده اول95هم پژوهی156ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات159نویسنده اول117هم پژوهی108ژورنال0کنفرانس2
رتبه58نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات152نویسنده اول83هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس2
رتبه59نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات149نویسنده اول78هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس2
رتبه60نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات115نویسنده اول58هم پژوهی171ژورنال0کنفرانس1
رتبه61نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات106نویسنده اول45هم پژوهی137ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات76نویسنده اول40هم پژوهی105ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات73نویسنده اول52هم پژوهی61ژورنال1کنفرانس0
رتبه64نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات68نویسنده اول24هم پژوهی97ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخالنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات51نویسنده اول26هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرابنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات39نویسنده اول28هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس0
رتبه67نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمیننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات37نویسنده اول15هم پژوهی39ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مجازینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات34نویسنده اول15هم پژوهی46ژورنال0کنفرانس0