خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 78
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 764
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 63
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

Protective effects of probiotic mixture (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus heloticus) on Doxorubicin--induced Hepatotoxicity in Rat Liver نوشته Mohsen Akbari BazmThe effect of the mixture of lactic probiotics on the antioxidant and total oxidant status of the kidney tissue of rats exposed to gentamicin نوشته Mohsen Akbari BazmThe Effects of Training Intervention on Self-Care of Type ۲ Diabetic Patients with Different Levels of Health Literacy: A Comparative Study نوشته Ali AhmadiConsumption of Medicinal Plants among Patients with Diabetes in Eastern Mediterranean Regional Office Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis نوشته Moradali ZareipourSelf-Care Behaviors in Preventing COVID-۱۹: A Health Belief Model-Based among Families in Yazd City نوشته MoradAli ZareipourEuglycemic Diabetic Ketoacidosis in a Type ۲ Diabetic Patient Treated with Empagliflozin: Case Report نوشته Parviz ShahmirzalouInvestigating health literacy and its Relationship with the Social Influences of COVID-۱۹ in Police force employees نوشته Moradali ZareipourBac to Bac System Efficiency for Preparing HPV Type ۱۶ Virus-Like Particle Vaccine نوشته E BehboudiSerotype Distribution and Multi Locus Sequence Type (MLST) of Erythromycin-Resistant Streptococcus Pneumoniae Isolates in Tehran, Iran نوشته Mohammad AzarsaThe Use of Fear Appeal to Promote Safe Behaviors Among People in the Event of an Earthquake نوشته MoradAli ZareipourEvaluation of humoral immunity response to gold nanoparticles carrying Pseudomonas aeruginosa type IV pili in BALB/C mouse نوشته Mohammad AzarsaThe Role of Health Literacy in COVID-۱۹ Vaccine Hesitancy نوشته Moradali ZareipourA Cross-sectional Study of Road Traffic Safety Knowledge, Attitude, and Practice among Emergency Department Staff نوشته Mohammad Saadatiبهبود کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حضور سولفیت برای تجزیه مترونیدازول از محلولهای آبی نوشته اسرافیل عسگری و امیر شیخ محمدی و بایرام هاشم زادهبررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه نوشته مرادعلی زارعی پورEvaluating Determinants of Food Hygiene Behavior Based on Health Belief Model in Health Workers of Urmia Health Center نوشته MoradAli ZareipourMolecular phylogenetic and genetic variability of Fasciola gigantica in Kermanshah province, western Iran with an overview to understand haplotypes distribution in Asia and Africa نوشته Vahid Shojaeimotlaghآیا احتمال اختلال در باروری مردان در عفونت ویروس آبله میمون وجود دارد؟ نوشته پریسا زینالی و مریم فخری زادهارزیابی تغییرات فنوتیپی مقاومت به اگزاسیلین در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در کشت های متوالی نوشته محمد آذرساProduction of HPV۱۶-L۱ through BL۲۱/pET۳۲a expression system نوشته Emad Behboudi