آقای دکتر مصطفی قاضی مرادی

Dr. Mostafa Ghazi Moradi

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9248)

57
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

  • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای عمران- مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه سراسری سمنان1390-1394
  • کارشناسی ارشد عمران- مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات1385-1388
  • کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز1380-1384