آقای دکتر محمدرضا عمادی

Dr. Mohamadreza Emadi

استادیار گروه آموزشی نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415167)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی